คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน102,002,693.0081,157,371.6120,845,321.3979.56
งบลงทุน96,353,020.0056,618,151.9939,734,868.0158.76
งบบุคลากร15,286,120.0015,281,906.254,213.7599.97
งบอุดหนุน248,646,503.00231,627,905.0017,018,598.0093.15
งบรายจ่ายอื่น ๆ2,813,800.002,813,800.000.00100.00
งบเบิกแทนกัน471,985.0079,910.00392,075.0016.93
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเงินนอก2,087,326.001,966,990.00120,336.0094.23
สำรองนโยบาย451,066.00171,886.70279,179.3038.10

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ2,196,180.001,496,342.45699,837.5568.13
บริหารการเงินและสินทรัพย์367,162,904.00319,166,866.5747,996,037.4386.92
บริหารงานบุคคล1,465,590.00633,712.00831,878.0043.23
นโยบายและแผน1,579,020.00527,371.001,051,649.0033.39
ส่งเสริมการจัดการศึกษา1,731,838.001,042,963.00688,875.0060.22
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา233,980.0057,318.00176,662.0024.49
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา22,397,001.0017,228,256.545,168,744.4676.92
หน่วยตรวจสอบภายใน51,500.0050,880.00620.0098.79

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)16,488,400.0016,488,400.000.00100.00
กุศลวิทยา0.000.000.000.00
พันท้ายนรสิงห์วิทยา545,800.00499,000.0046,800.0091.42
วัดธรรมจริยาภิรมย์438,100.00429,400.008,700.0098.01
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์725,900.00716,900.009,000.0098.76
สมุทรสาครบูรณะ1,002,200.00934,600.0067,600.0093.25
สมุทรสาครวิทยาลัย334,800.00333,800.001,000.0099.70
สมุทรสาครวุฒิชัย0.000.000.000.00
หลักสองส่งเสริมวิทยา0.000.000.000.00
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์0.000.000.000.00
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร3,746,400.003,178,500.00567,900.0084.84

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ถาวรานุกูล3,750,800.000.003,750,800.000.00
ท้ายหาด0.000.000.000.00
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)544,500.00390,000.00154,500.0071.62
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์140,400.00140,400.000.00100.00
ศรัทธาสมุทร0.000.000.000.00
สกลวิสุทธิ0.000.000.000.00
อัมพวันวิทยาลัย0.000.000.000.00
เทพสุวรรณชาญวิทยา1,644,900.001,448,000.00196,900.0088.03
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คงคาราม0.000.000.000.00
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาส5,972,400.005,681,593.00290,807.0095.13
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี0.000.000.000.00
ดอนยางวิทยา0.000.000.000.00
ท่ายางวิทยา11,281,500.0010,210,638.991,070,861.0190.50
บางจานวิทยา490,500.00490,500.000.00100.00
บางตะบูนวิทยา0.000.000.000.00
บ้านลาดวิทยา0.000.000.000.00
บ้านแหลมวิทยา0.000.000.000.00
ป่าเด็งวิทยา0.000.000.000.00
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี493,100.00493,100.000.00100.00
วชิรธรรมโศภิต775,900.00479,000.00296,900.0061.73
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)704,300.00515,880.00188,420.0073.24
หนองจอกวิทยา0.000.000.000.00
หนองชุมแสงวิทยา0.000.000.000.00
หนองหญ้าปล้องวิทยา0.000.000.000.00
ห้วยทรายประชาสรรค์0.000.000.000.00
เขาย้อยวิทยา1,094,700.00740,300.00354,400.0067.62
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.000.00
แก่งกระจานวิทยา328,000.00326,000.002,000.0099.39
โตนดหลวงวิทยา1,504,200.001,299,000.00205,200.0086.35
โยธินบูรณะ เพชรบุรี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กุยบุรีวิทยา0.000.000.000.00
ชัยเกษมวิทยา0.000.000.000.00
ทับสะแกวิทยา1,545,200.00925,600.00619,600.0059.90
ธงชัยวิทยา295,400.00295,000.00400.0099.86
บางสะพานน้อยวิทยาคม0.000.000.000.00
บางสะพานวิทยา0.000.000.000.00
ประจวบวิทยาลัย10,342,100.00547,700.009,794,400.005.29
ปากน้ำปราณวิทยา877,200.00772,000.00105,200.0088.00
ยางชุมวิทยา564,100.00453,900.00110,200.0080.46
สามร้อยยอดวิทยาคม1,628,500.001,425,000.00203,500.0087.50
หนองพลับวิทยา0.000.000.000.00
หว้ากอวิทยาลัย0.000.000.000.00
หัวหิน4,035,200.00300,000.003,735,200.007.43
หัวหินวิทยาคม0.000.000.000.00
ห้วยยางวิทยา0.000.000.000.00
อ่าวน้อยวิทยานิคม0.000.000.000.00
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี0.000.000.000.00
เมืองปราณบุรี0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ที่อยู่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000