คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน36,122,981.0014,831,843.5621,291,137.4441.05
งบลงทุน92,683,320.0028,915,331.9963,767,988.0131.19
งบบุคลากร10,732,000.006,588,885.004,143,115.0061.39
งบอุดหนุน161,817,481.00160,797,181.001,020,300.0099.36
งบรายจ่ายอื่น ๆ616,200.00105,700.00510,500.0017.15
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเงินนอก1,766,366.001,294,588.00471,778.0073.29
สำรองนโยบาย3,000.000.003,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ1,539,440.00535,798.351,003,641.6534.80
บริหารการเงินและสินทรัพย์221,895,151.00180,477,065.2141,418,085.7981.33
บริหารงานบุคคล467,910.000.00467,910.000.00
นโยบายและแผน1,584,825.00181,198.001,403,627.0011.43
ส่งเสริมการจัดการศึกษา904,738.00174,050.00730,688.0019.23
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา34,680.006,690.0027,990.0019.29
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา5,091,334.002,116,436.002,974,898.0041.56
หน่วยตรวจสอบภายใน28,770.0017,110.0011,660.0059.47

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)16,488,400.0016,488,400.000.00100.00
กุศลวิทยา0.000.000.000.00
พันท้ายนรสิงห์วิทยา545,800.000.00545,800.000.00
วัดธรรมจริยาภิรมย์438,100.000.00438,100.000.00
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์725,900.000.00725,900.000.00
สมุทรสาครบูรณะ1,002,200.000.001,002,200.000.00
สมุทรสาครวิทยาลัย334,800.000.00334,800.000.00
สมุทรสาครวุฒิชัย0.000.000.000.00
หลักสองส่งเสริมวิทยา0.000.000.000.00
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์0.000.000.000.00
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร3,746,400.00328,500.003,417,900.008.76

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ถาวรานุกูล3,750,800.000.003,750,800.000.00
ท้ายหาด0.000.000.000.00
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)544,500.000.00544,500.000.00
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์140,400.000.00140,400.000.00
ศรัทธาสมุทร350,000.00302,350.0047,650.0086.38
สกลวิสุทธิ0.000.000.000.00
อัมพวันวิทยาลัย0.000.000.000.00
เทพสุวรรณชาญวิทยา1,644,900.000.001,644,900.000.00
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คงคาราม0.000.000.000.00
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาส6,522,400.00499,493.006,022,907.007.65
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี0.000.000.000.00
ดอนยางวิทยา0.000.000.000.00
ท่ายางวิทยา11,281,500.009,020,638.992,260,861.0179.96
บางจานวิทยา490,500.000.00490,500.000.00
บางตะบูนวิทยา0.000.000.000.00
บ้านลาดวิทยา0.000.000.000.00
บ้านแหลมวิทยา0.000.000.000.00
ป่าเด็งวิทยา0.000.000.000.00
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี493,100.00493,100.000.00100.00
วชิรธรรมโศภิต775,900.000.00775,900.000.00
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)704,300.000.00704,300.000.00
หนองจอกวิทยา0.000.000.000.00
หนองชุมแสงวิทยา0.000.000.000.00
หนองหญ้าปล้องวิทยา0.000.000.000.00
ห้วยทรายประชาสรรค์0.000.000.000.00
เขาย้อยวิทยา1,094,700.000.001,094,700.000.00
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.000.00
แก่งกระจานวิทยา328,000.000.00328,000.000.00
โตนดหลวงวิทยา1,504,200.000.001,504,200.000.00
โยธินบูรณะ เพชรบุรี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กุยบุรีวิทยา0.000.000.000.00
ชัยเกษมวิทยา0.000.000.000.00
ทับสะแกวิทยา1,545,200.000.001,545,200.000.00
ธงชัยวิทยา295,400.00295,000.00400.0099.86
บางสะพานน้อยวิทยาคม0.000.000.000.00
บางสะพานวิทยา0.000.000.000.00
ประจวบวิทยาลัย10,342,100.00547,700.009,794,400.005.29
ปากน้ำปราณวิทยา877,200.000.00877,200.000.00
ยางชุมวิทยา564,100.000.00564,100.000.00
สามร้อยยอดวิทยาคม1,628,500.00750,000.00878,500.0046.05
หนองพลับวิทยา0.000.000.000.00
หว้ากอวิทยาลัย0.000.000.000.00
หัวหิน4,035,200.00300,000.003,735,200.007.43
หัวหินวิทยาคม0.000.000.000.00
ห้วยยางวิทยา0.000.000.000.00
อ่าวน้อยวิทยานิคม0.000.000.000.00
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี0.000.000.000.00
เมืองปราณบุรี0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ที่อยู่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000