คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน24,212,743.007,139,997.0017,072,746.0029.48
งบลงทุน76,054,620.0027,019,031.9949,035,588.0135.52
งบบุคลากร10,732,000.005,363,220.005,368,780.0049.97
งบอุดหนุน124,827,905.00118,273,905.006,554,000.0094.75
งบรายจ่ายอื่น ๆ550,000.0039,500.00510,500.007.18
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเงินนอก1,766,366.000.001,766,366.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ820,000.00202,384.69617,615.3124.68
บริหารการเงินและสินทรัพย์161,278,225.00130,109,808.0831,168,416.9280.67
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน1,384,825.0018,998.001,365,827.001.37
ส่งเสริมการจัดการศึกษา174,500.00500.00174,000.000.28
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา34,680.000.0034,680.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,228,134.0082,871.232,145,262.773.71
หน่วยตรวจสอบภายใน28,770.0017,110.0011,660.0059.47

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)16,488,400.0016,488,400.000.00100.00
กุศลวิทยา0.000.000.000.00
พันท้ายนรสิงห์วิทยา545,800.000.00545,800.000.00
วัดธรรมจริยาภิรมย์438,100.000.00438,100.000.00
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์725,900.000.00725,900.000.00
สมุทรสาครบูรณะ1,002,200.000.001,002,200.000.00
สมุทรสาครวิทยาลัย334,800.000.00334,800.000.00
สมุทรสาครวุฒิชัย0.000.000.000.00
หลักสองส่งเสริมวิทยา0.000.000.000.00
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์0.000.000.000.00
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร3,746,400.00328,500.003,417,900.008.76

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ถาวรานุกูล3,750,800.000.003,750,800.000.00
ท้ายหาด0.000.000.000.00
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)544,500.000.00544,500.000.00
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์140,400.000.00140,400.000.00
ศรัทธาสมุทร350,000.0016,950.00333,050.004.84
สกลวิสุทธิ0.000.000.000.00
อัมพวันวิทยาลัย0.000.000.000.00
เทพสุวรรณชาญวิทยา1,644,900.000.001,644,900.000.00
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คงคาราม0.000.000.000.00
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาส6,522,400.00499,493.006,022,907.007.65
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี0.000.000.000.00
ดอนยางวิทยา0.000.000.000.00
ท่ายางวิทยา11,281,500.009,020,638.992,260,861.0179.96
บางจานวิทยา490,500.000.00490,500.000.00
บางตะบูนวิทยา0.000.000.000.00
บ้านลาดวิทยา0.000.000.000.00
บ้านแหลมวิทยา0.000.000.000.00
ป่าเด็งวิทยา0.000.000.000.00
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี493,100.000.00493,100.000.00
วชิรธรรมโศภิต775,900.000.00775,900.000.00
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)704,300.000.00704,300.000.00
หนองจอกวิทยา0.000.000.000.00
หนองชุมแสงวิทยา0.000.000.000.00
หนองหญ้าปล้องวิทยา0.000.000.000.00
ห้วยทรายประชาสรรค์0.000.000.000.00
เขาย้อยวิทยา1,094,700.000.001,094,700.000.00
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.000.00
แก่งกระจานวิทยา328,000.000.00328,000.000.00
โตนดหลวงวิทยา1,504,200.000.001,504,200.000.00
โยธินบูรณะ เพชรบุรี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กุยบุรีวิทยา0.000.000.000.00
ชัยเกษมวิทยา0.000.000.000.00
ทับสะแกวิทยา1,545,200.000.001,545,200.000.00
ธงชัยวิทยา295,400.000.00295,400.000.00
บางสะพานน้อยวิทยาคม0.000.000.000.00
บางสะพานวิทยา0.000.000.000.00
ประจวบวิทยาลัย10,342,100.000.0010,342,100.000.00
ปากน้ำปราณวิทยา877,200.000.00877,200.000.00
ยางชุมวิทยา564,100.000.00564,100.000.00
สามร้อยยอดวิทยาคม1,628,500.00750,000.00878,500.0046.05
หนองพลับวิทยา0.000.000.000.00
หว้ากอวิทยาลัย0.000.000.000.00
หัวหิน4,035,200.00300,000.003,735,200.007.43
หัวหินวิทยาคม0.000.000.000.00
ห้วยยางวิทยา0.000.000.000.00
อ่าวน้อยวิทยานิคม0.000.000.000.00
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี0.000.000.000.00
เมืองปราณบุรี0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ที่อยู่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000